تاریخچه سیگار در ایران و جهان چگونه هست؟

کشیدن سیگار

تاریخچه سیگا در جهان: تاریخچه سیگار: محققان اعتقاد دارند که گیاه تنباکو از حدود شش هزار سال قبل از میلاد مسیح در آمریکا شناخته شده و مورد استفاده بومیان قرار می گرفته است. و اولین محموله ی برگ و دانه ی تنباکو در سال ۱۴۹۲ میلادی توسط کریستف کلمب و همراهانش به اروپا برده شد. کریستف کلمب و همراهانش استفاده از تنباکو و نحوه ی کشیدن آن را از بومیان سرخپوست کوبایی آموخته بودند. پس از آن به تدریج تنباکو به...

Scroll to top