طعم های قلیان

طعم های قلیان

طعم های قلیان انواع تنباکو به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. تنباکو های قلیان به یک یا دو طعم محدود نمی شوند و دارای تنوع بسیار زیادی هستند . از زمان های گذشته مردم طرفدار قلیان و طعم های خاص آن بوده اند و همواره نیز طرفداران زیادی دارد. اگر به سالها قبل و قدیم ها باز گردیم ، تنباکو های قلیون از انواع کشت شده تنباکو بودند که همانند تنباکوهای برازجانی و یا خانساری امروزه بودند که تلخ و سنگین...

Scroll to top